Vedtægter

for Valby Kunstforeningen
Rev.: maj 2002 – Udg.: april 2003

 • §1 Foreningens navn er Valby Kunstforening
  Stiftende generalforsamling blev afholdt den 26. november 1996
  Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab

Formål og finansiering

 • §2 Foreningens formål er at udbrede kendskab til og fremme interessen for kunst.
  Dette søges opnået ved bl.a. at arrangere:

  • Udstillinger
  • Udstillings- og atelierbesøg
  • Foredrag
  • Musik- og teateraftener
  • Udlodning af kunstværker m.v. (betingelsen for at deltage i udlodningen er, at der er betalt fuldt kontingent)

  Midler til ovenstående aktiviteter tilvejebringes gennem medlemskontingenter, bidrag fra sponsorer samt deltagerbetaling.

Generalforsamling

 • §3 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i årets 2. kvartal.
  Generalforsamlingen indvarsles med mindst 30 dages varsel ved skriftlig indvarsling.

Dagsorden og valg

 • §4 Generalforsamlingens dagsorden er:
  1.  Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning
  3.  Forelæggelse af revideret regnskab samt fastsættelse af kontingent
  4.  Indkomne forslag
  5.  Valg af bestyrelse og to suppleanter
  6.  Valg af revisor og suppleant
  7.  Foreningens aktiviteter i det kommende år
  8.  Eventuelt

  Alle valg og afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
  I tilfælde af stemmelighed er et forsøg forkastet.
  Skriftlig afstemning skal finde sted på begæring.

Bestyrelsen

 • §5 Bestyrelsen består af 5 personer, og vælges for en periode på 2 år.
  Bestyrelsen afgår med henholdsvis 3 og 2 medlemmer hvert år.
  Endvidere vælges 2 suppleanter for et år.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

Betalingsbetingelser

 • §6 Regnskabet løber fra den 1. maj til den 30. april.
  Ved indmeldelse i første halvdel af regnskabsåret betales fuldt kontingent.
  Ved indmeldelse i anden halvår betales halvt kontingent.
  (se §2 vedrørende udlodning)

Forslag

 • §7 Forslag, der ønskes til afstemning på foreningens generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
  Eventuelle forslag sendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

 • §8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom.
  Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne er til stede.
  Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som i alle tilfælde er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændring

 • §9 Vedtægtsændring kræver vedtagelse på enten ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Medlemmer

 • §10 Som medlemmer kan optages privatpersoner, institutioner og firmaer.
  Medlemmer, som er i restance, slettes efter 3 måneder.
  På en generalforsamling kan et simpelt flertal, eller i årets løb en enig bestyrelse, vedtage, at et medlem ekskluderes.

Opløsning

 • §11 Foreningen kan kun opløses, såfremt en med dette formål for øje indkaldt generalforsamling vedtager dette med en stemmemajoritet på 3/4 af de fremmødte medlemmer.
  På generalforsamlingen træffes beslutning om eventuelle midlers anvendelse.

nyLogo